) Regulamin - Stodoła 7
Stodoła 7
Rezerwacja

T.+48 732 548 777

Stodoła 7. Za Jeziorem 7.

Osiek, Pomorskie 83-221

Polska

Dla Państwa wygody przyjmujemy rezerwację telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy.

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu apartamentów w Stodole 7. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji i jej opłacenia umowę uważa się za zawartą.

 

§2. Informacje o Nas

Agroturystyka o nazwie Stodoła 7 prowadzona jest przez:

 • Stodoła 7 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osieku  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 00007811062
 • Adres siedziby spółki: Za Jeziorem 7, 83-221 Osiek
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5922276813
 • REGON: 383093476
 • Numer telefonu: 794 755 322
 • e-mail: kontakt@stodola7.pl

 

§3. Rezerwacja i opłaty

 • Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając na podany w formularzu rejestracji numer konta, opłatę za rezerwację pobytu w terminie 2 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy).
 • Brak wpłaty w terminie wskazanym w ust. 1, powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
 • W przypadku rezygnacji lub skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota opłaty za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 • Dostępne formy płatności:
  *gotówka
  *przelew
 • W przypadku konieczności zwrotu uiszczonej opłaty, z przyczyn innych niż wskazane w ust. 3 powyżej, Stodoła 7 dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Wynajmujący, chyba że Wynajmujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§4. Odbiór apartamentu

 • Doba hotelowa zaczyna się o godz.: 15:00 (przyjazd), a kończy o godz.: 11:00 (wyjazd)
 • Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Stodołę 7 najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem lub wyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu lub wyjazdu jest inna niż w ust. 1.
 • Zakwaterowanie (przyjazd i wyjazd) nie może odbywać się podczas ciszy nocnej (22-7)
 • W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie o takiej sytuacji Stodołę 7.
 • Za zgubienie kluczy Wynajmujący zostanie obciążony kwotą 200 zł.
 • Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności przedstawiciela Stodoły 7.
 • W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z apartamentu (bez zgody i wiedzy Stodoły 7), Stodoła 7 zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy ze wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 • Cena usług świadczonych przez Stodołę 7 nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług Wynajmujący korzystają na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, Stodoła 7 nie ponosi odpowiedzialności.
 • Wynajmujący, po przyjeździe, zobowiązany jest odebrać apartament, tzn. sprawdzić meble, okna, pozostałe urządzenia znajdujące się w apartamencie.
 • Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast przedstawicielowi Stodoła 7. Stodoła 7 dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, uszkodzone drzwi do szafy itp.). Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego apartamentu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w dobrym stanie.
 • Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w apartamencie w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

 

§5. Użytkowanie apartamentu podczas pobytu

 • Stodoła 7 gości u siebie wyłącznie osoby dorosłe, które najpóźniej w dniu rezerwacji apartamentu ukończyły 18 lat.
 • W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, wszelakie próby palenia tytoniu w apartamencie będą skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy bez możliwości odzyskania pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 • Przyjazd z psem lub innym zwierzęciem musi być, przed dokonaniem opłaty rezerwacyjnej, uzgodniony indywidualnie ze Stodołą 7. Stodoła 7 zastrzega sobie możliwość odmowy wynajęcia apartamentu osobom chcącym przyjechać z psem lub innym zwierzęciem, bądź pobrania z tego tytułu opłaty dodatkowej uzgodnionej indywidualnie. W przypadku naruszenia powyższego zapisu i przyjazdu z psem lub innym zwierzęciem bez zgody Stodoły 7, Stodoła 7 zastrzega sobie możliwość natychmiastowego zerwania umowy bez możliwości odzyskania pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 • W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Stodoła 7 zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązana do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 • Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 7:00 Stodoła 7 zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji lub wezwania policji, jest uprawniona do natychmiastowego rozwiązania umowy i nie jest wówczas zobowiązana do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 • Wynajmujący nie ma prawa, bez wcześniejszej pisemnej zgody Stodoły 7, dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w apartamencie. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Stodołę 7.
 • Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu apartamentu w stanie zastanym.
 • Stodoła 7 nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone
 • Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Stodołą 7 a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Stodoły 7.

 

§6. Reklamacje i Uwagi

 • Wszelkie uwagi i reklamacje do sposobu świadczenia przez nas usług, bądź braku realizacji zamówionej usługi można składać pod adresem: Za Jeziorem 7, 83-221 Osiek, bądź w formie e-mail na adres:  kontakt@stodola7.pl.
 • Stodoła 7 udzieli odpowiedzi na złożone uwagi i reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania oraz wskaże sposób rozpoznania uwag/reklamacji.
 • W przypadku braku wypracowania wspólnego porozumienia w zakresie rozpoznania uwag/reklamacji Wynajmujący, który zawarł umowę jako konsument, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Procedura  rozpoznawania tego typu sporów znajduje się w Ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r., poz. 1823). Właściwym do pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich  ze Stodołą 7 jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4 , 80-240  Gdańsk.
 • Wynajmujący (zarówno konsument, jak i przedsiębiorca) może również złożyć pozew do właściwego sądu powszechnego według właściwości ogólnej.

 

§7. Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stodoła 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osieku  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 00007811062)
 • Kontakt z osobą odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w Stodoła 7 możliwy jest pod adresem email: iod@stodola7.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach handlowo-marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.
 • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, bez uszczerbku dla dotychczasowego ich przetwarzania.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową realizacji umowy.
 • Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800)  informujemy, że nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z naszych serwisów internetowych.
  Typy cookie używane w serwisie:
  • Cookie związane z daną sesją. Tymczasowe cookie, które istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej (a dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki).
  • Informacje o ruchu na stronie. Tego typu cookie jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Do zbierania tych danych używane są narzędzia Google Analytics. Te pliki cookie służą wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie.
 • Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (np Firefox, Internet Explorer) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 • Na naszej stronie pliki cookie nie zbierają danych osobowych, pozwalających na personalną identyfikację użytkownika.